Regulamin

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Historyczne Sudety”; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
2.1 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa dolnośląskiego.
2.2. Siedzibą Stowarzyszenia są Ścięgny 100, 58-535 Miłków.
3.1. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Konrad Stępniewski, zam. Ścięgny 100, 58-535 Miłków.
3.2. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź zm.).
5. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
6.2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
7. Celem Stowarzyszenia jest:
7.1. Opieka nad zabytkami architektury militarnej, przemysłowej, posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową; inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytków, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie ich części, oraz dokumentowanie tych działań;
7.2. Inicjowanie działań mających na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków,
zahamowanie procesów ich destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;
7.3. podejmowanie działań mających na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytków, ustalenie użytych do ich wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania zabytków oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich;
7.4. popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7.5. reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych, na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej;
7.6. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości i okresu II Wojny Światowej;
7.7. prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy
historycznej społeczeństwa oraz członków stowarzyszenia;
7.8. czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii;
7.9. upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie sportu i rekreacji w otoczeniu historii i zabytków.
8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
8.1. Zapewnienie pomocy prawnej, organizacyjnej i finansowej umożliwiającej trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
8.2. Zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
8.3. Udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
8.4. Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i
kultury poprzez wydawnictwa własne i wydawnictwa obce;
8.5. Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową;
8.6. Organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie systemu współzawodnictwa o charakterze olimpiad wiedzy historycznej,
8.7. Współdziałanie w zakresie pielęgnowania patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i poza rządowymi oraz podmiotami samorządowymi lub podmiotami gospodarczymi,
8.8. Organizowania działalności podnoszącej umiejętności w zakresie sportów na poziomie profesjonalnym jak i rekreacyjno-turystycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
8.9. Pozyskiwanie i zarządzanie obiektami i urządzeniami historycznymi, sportowymi, dbałość o ich należyty stan techniczny.

Comments are closed